Servicios

L'IIVTNU (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) és un tribut que grava l'increment de valor que ha experimentat el terreny mentre una persona ha estat propietària d'un pis, aparcament, traster, local o solar de naturalesa urbana.

Aquest impost s'ha de pagar quan hi ha una transmissió de la propietat.

Els obligats al pagament són:
- el transmitent dels béns o drets, en les transmissions oneroses (com les compravendes)
- la persona que rep els béns, en les donacions
- els hereus, en les transmissions per causa de mort.

Aquest tribut el gestiona l'ajuntament a través de l'Àrea de Gestió Tributària- Plusvàlues

Podeu les bonificacions a l'apartat de bonificacions fiscals.

Tràmits