Servicios

L'ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) és un tribut per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra, que estiga subjecte a l'obtenció de la corresponent llicència d'obres o urbanística, o s'exigisca declaració responsable o comunicació prèvia.

L'obligació de pagar l'ICIO naix al moment d'iniciar la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'haja obtingut la llicència corresponent o no s'haja presentat la declaració responsable o la comunicació prèvia.

Són subjectes passius d'aquest impost els propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguen o no propietàries de l'immoble sobre el qual es realitzen.

Aquest tribut el gestiona l'ajuntament a través de l'Àrea de Gestió Tributària.

Podeu trobar les bonificacions a l'apartat de bonificacions fiscals.

Tràmits