Servicios

L'IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) és un tribut que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa aptes per circular per vies públiques.

L'han de pagar els propietaris de vehicles donats d'alta a la ciutat de Vinaròs.

El propietari del vehicle el dia 1 de gener és l'obligat al pagament, malgrat que aquest haja estat transferit o venut.

Per tal de tramitar l'alta, baixa o la transferència d'un vehicle, així com les modificacions o canvis d'adreça, s'ha de dirigir a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Podeu consultar la data de cobrament en el calendari fiscal de cada exercici i les bonificacions a l'apartat de bonificacions fiscals.

La gestió d'aquest tribut i la seua recaptació tant en voluntària com en executiva està delegada en la Diputació de Castelló, que a Vinaròs es troba a la Plaça Maria Conesa s/n -Telèfon 964 45 47 52