Servicios

Plaza Parroquial 12, 3ª planta
964 40 77 00

 

 

BENEFICIS FISCALS APLICABLES A TRIBUTS MUNICIPALS A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2022

 

 

El 2 de desembre de 2021 es van publicar en el BOP l'aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals de l'IBI i de la Taxa de recollida de fems que desplegaran els seus efectes a partir de l'1 de gener de 2022.

 

Respecte a l'IBI, s'ha inclòs una bonificació del 50% de la quota de l'impost per a les edificacions l'ús cadastral de les quals siga residencial, en què s'hagen instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol. Aquesta bonificació s'estendrà als 5 períodes impositius immediatament següents al de la finalització de la instal·lació, fins a un màxim de 400 € anuals. Per a l'aplicació de la bonificació en l'exercici en el qual se sol·licita, haurà de presentar-se la seua sol·licitud abans de l'1 de març. La resta de condicions es poden consultar en l'article 11, apartat 6, de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI.

 

Respecte a la taxa per la recollida de fem, s'han reduït en un 50% les tarifes a pagar per la recollida de fem previstes en l'article 4.1 de l'Ordenança.