Servicios

Plaza Parroquial 12, 3ª planta
964 40 77 00

EFECTES EN L'ÀMBIT TRIBUTARI MUNICIPAL DE L'ESTAT D'ALARMA

 

- EL PERÍODE DE PAGAMENT EN VOLUNTÀRIA DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (impost de circulació) S'HA AMPLIAT FINS AL 20 DE JUNY DE 2020 (FINALITZAVA EL 18 DE MAIG).

ELS TITULARS DE REBUTS DOMICILIATS QUE HAGEN SIGUT RETORNATS PEL BANC REBRAN EN ELS SEUS DOMICILIS, ABANS DEL 20 DE JUNY, CARTA PER A PODER FER EFECTIU EL PAGAMENT SENSE COSTOS NI RECÀRRECS.


 

- S'HA ACORDAT UN NOU CALENDARI FISCAL QUE RETARDA ELS PERÍODES DE PAGAMENT DE L'IBI, IAE, TAXA MUNICIPAL DE FEMS I TAXA DE GUALS. POT CONSULTAR-SE EN EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT.


 

- POT SOL·LICITAR-SE A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA LA DEVOLUCIÓ DE LES TAXES ABONADES PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PEL PERÍODE QUE DURE L'ESTAT D'ALARMA.

 

- ELS FRACCIONAMENTS REPRENDRAN EL SEU COBRAMENT EL PROPER 20 DE JUNY DE 2020

 

 


 

SUSPENSIÓ I AMPLIACIÓ DE TERMINIS EN L'ÀMBIT TRIBUTARI I ALTRES RECURSOS DE NATURALESA PÚBLICA


 

(Art. 33 del Reial Decret Llei 8/2020, de 18 de març i art. 53 i disposició addicional novena del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març)


 

1) AMPLIACIÓ DE TERMINIS DE PAGAMENT


 

1r. Si el deute ha sigut notificat i es troba en període de pagament a 18/03/2020 (tant voluntari com executiu), s'amplia el termini de pagament fins al 30 de maig de 2020. (Per exemple, plusvàlues notificades abans del 18/03/2020).

2n. Si el deute encara no havia sigut notificat a data 18/03/2020, el termini de pagament s’amplia fins al 30 de maig, llevat que quan es notifique resulte un termini major, perquè en aquest cas serà el que s'aplique.


 

2) AMPLIACIÓ DE TERMINIS EN ELS TRÀMITS D'AL·LEGACIONS I AUDIÈNCIA


 

Els terminis per a formular al·legacions o d'audiència que no hagen conclòs a 18/03/2020 s'amplien fins al 30 de maig de 2020.

Els terminis per a formular al·legacions o d'audiència que es comuniquen a partir 18/03/2020 s'amplien fins al 30 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma siga major, i en aquest cas aquest resultarà d'aplicació.


 

3) VENCIMENTS DE TERMINIS I FRACCIONS EN ELS AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS.


 

1r. Els venciments dels terminis dels ajornaments i fraccionaments que es produïsquen entre el 18/03/2020 i el dia 30/05/2020 es traslladen a aquesta última data, sense increment de la seua quantia.

2n. Els ajornaments i fraccionaments notificats amb posterioritat al 18/03/2020, els venciments del qual siguen anteriors al 30 de maig de 2020, es traslladen a aquesta última data sense increment de la seua quantia.


 

4) AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE DURACIÓ DELS PROCEDIMENTS.


 

El període comprés entre el 18 de març i el 30 de maig de 2020 no computarà a l'efecte de la duració màxima dels procediments d'aplicació de tributs, sancionadors i de revisió.


 

5) LA SUSPENSIÓ I LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS NO AFECTA ALS TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES (PRESENTACIÓ DE PLUSVÀLUES).

(Disp. addicional 3.6a del RD 463/2020)


 

6) EN LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE CONSTRENYIMENT no es procedirà a l'execució de garanties que recaiguen sobre béns immobles des del 18/03/2020 al 30/05/2020.


 

7) AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LA INTERPOSICIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ.

(Disp. addicional octava del RDL 11/2020, de 31 de març)


 

El termini per a interposar recursos de reposició o reclamacions economicoadministratives començarà a comptar des del 30 de maig de 2020, tant en els supòsits on s'hagués iniciat el termini per a recórrer i no hagués finalitzat el 13 de març de 2020, com en els que no s'hagués notificat encara l'acte administratiu o resolució objecte de recurs o reclamació.