Servicios

L'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) és un tribut per l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques.

Han de presentar declaració de l'IAE totes les entitats que exerceixen una activitat econòmica quan elles (o el seu grup) hagen obtingut un import net del seu volum de negocis igual o superior a 1.000.000 d'euros durant el penúltim exercici anterior al del meritament de l'impost.

Podeu consultar la data de cobrament en el calendari fiscal de cada exercici i les bonificacions a l'apartat de bonificacions fiscals

La gestió d'aquest tribut i la seua recaptació tant en voluntària com en executiva està delegada en la Diputació de Castelló, que a Vinaròs es troba a la Plaça Maria Conesa s/n -Telèfon 964 45 47 52