Servicios

A aquesta pàgina trobareu informació sobre la Hisenda municipal, com pressupostos, proveïdors, tributs, bonificacions ordenances fiscals, pagaments, ja que li correspon la gestió dels recursos econòmics municipals, la recaptació de tributs i el control de la despesa pública. 

L'elaboració del pressupost anual municipal, així com el control de la seua execució i liquidació, tramitació de les despeses i facturació es fa des de la Intervenció. 

La gestió de les diverses fonts d'ingressos municipals, l'elaboració i modificació de les ordenances fiscals que regulen preus públics i taxes per la prestació de serveis, la tramitació de bonificacions i devolució d’ingressos, els ajornaments i fraccionaments es fan des de l’Àrea de Gestió Tributària.

A la Tresoreria correspon la realització material dels pagaments, el maneig i custòdia dels recursos municipals, la gestió financera i la recaptació.

DADES DE CONTACTE

Pl. Parroquial, 12 - 3r pis

Tel. 964407700