Servicios

La taxa dels Guals grava l'ús restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i sortida de vehicles dels edificis.

Per aquesta utilització de la vorera cal disposar d'una llicència lliurada per l'Ajuntament. No es necessari realitzar cap tràmit de comunicació a Hisenda municipal, ja que en el moment d'obtenir la llicència les dades del contribuent s'incorporen al sistema per a la generació dels rebuts anuals corresponents.

Les llicències es gestionen des de l'Àrea de Governació i l'aprovació dels padrons fiscals i el seu cobrament es porta a l'Àrea de Gestió Tributària de l'Ajuntament.

Podeu consultar la data de cobrament en el calendari fiscal de cada exercici i les bonificacions a l'apartat de bonificacions fiscals

Tràmits