Servicios

L'IBI (Impost sobre Béns Immobles) és un tribut directe que grava el valor dels béns immobles, rústics i urbans i de característiques especials, tals com un pis, una plaça d'aparcament, un local, un solar...

L'obligat al pagament serà la persona física o jurídica que l'1 de gener és titular dels següents drets en un bé immoble:
- D'una concessió administrativa.
- D'un dret real de superfície.
- D'un dret real d'usdefruit.
- Del dret de propietat.

En cas de transmissió, el nou propietari haurà de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició del bé immoble.

Podeu consultar la data de cobrament en el calendari fiscal de cada exercici i les bonificacions a l'apartat de bonificacions fiscals

La gestió d'aquest tribut i la seua recaptació tant en voluntària com en executiva està delegada en la Diputació de Castelló, que a Vinaròs es troba a la Plaça Maria Conesa s/n -Telèfon 964 45 47 52